Komp?ter Tomoqrafiyas?

Komp?ter Tomoqrafiyas? – rentgen aparat?n?n k?m?yi il? b?d?nin k?nd?l?n ?l??d? s?kill?rini alma?a imkan ver?n m?ayin? ?suludur.

B?d?nin m?ayin? olunan nahiy?si 10 mm-lik qatlarla g?zg?d? g?r?n?n kimi t?hlil olunur v? bunu ist?nil?n q?d?r d?yi?m?k m?mk?nd?r. M?ayin? zaman? rentgen borusu x?st?nin ?traf?nda dair? ??klind? d?n?r. Rentgen borusu il? d?z ?zb??z onunla eyni vaxtda h?r?k?t ed?n v? b?d?n strukturlar?ndan z?ifl?mi? ??alar? q?bul ed?n detektor sistemi yerl??ir.

Rentgen borusunun enerji ??alar? b?d?n? d???r v? ke?diyi orqanlar?n s?xl???ndan as?l? olaraq onun intensivliyi z?ifl?yir. Bu zaman ?n ?ox z?ifl?m? s?m?kl?rd? m??ahid? olunur. ?n az z?ifl?m? is? haval? orqanlarda – a? ciy?rl?rd? v? ba??rsaqlarda m??ahid? olunur. B?d?nin m?vafiq qat?n?n ?l??s? komp?terd? hesablan?r v? komp?ter tam iki?l??l? ??kil yarad?r, burada m?xt?lif s?xl?ql? toxumalar boz r?ngin ?alarlar?nda g?r?n?r.

?g?r b?d?nin bir hiss?si qat-qat m?ayin? olunursa, buradak? m?xt?lif orqanlar?n tam ??kli v? onlarda olan patoloji d?yi?iklikl?r, ?i?l?r, onlar?n yay?lmas? m??yy?n oluna bil?r.
Daha yeni olan Spiral-Komp?ter Tomoqrafiyada x?st? m?ayin? vaxt? avtomatik olaraq fasil?siz ir?li ??kilir. Bu ?sul b?d?n hiss?l?rinin daha tez m?ayin?sin? imkan verir ki, bu da h?r?k?tli orqanlar?n m?ayin?sind? (?r?k, a?ciy?rl?r) daha ?lveri?lidir.
 
Komp?ter Tomoqrafiya nec? apar?l?r?

5-30 d?q davam ed?n m?ayin? zaman? x?st? ku?etkada (taxt) Komp?ter Tomoqrafiya aparat?n?n i??risin? ??kilir. Rentgen ??alanmas? s?b?bli ?rtafda x?st?d?n ba?qa he? k?s olmamald?r. Personalla ?laq? ikit?r?fli rabit? vasit?sil? yarad?l?r.

M?ayin? vaxt? ??kill?rin d?qiq olmas? ???n t?rp?nm?k olmaz. A?ciy?rl?r v? epiqastral nahiy?nin m?ayin?si zaman? personal?n g?st?ri?in? ?sas?n h?rd?n bir n?f?salman? dayand?rmaq laz?md?r. ?mumi plan ???n, m?s?l?n epiqastral nahiy?d?, b?t?n b?d?n ??alanana q?d?r taxt avtomatik olaraq bu nahiy?ni qatbaqat ir?li ??kir.

M?ayin?nin hans? m?qs?dl? apar?lmas?ndan as?l? olaraq, m?vafiq orqan v? x?st?likl?r venadan yeridilmi? yodlu kontrastla m??yy?n edil? bil?r. Bu qon?u orqanlar?n v? patoloji d?yi?ikliyin daha yax?? ay?rd edilm?sin? g?tirib ??xar?r.
 
B?z?n qar?n bo?lu?unun m?ayin?si zaman? g?r?nt?n? v? s?rh?dl?ri daha ayd?n etm?k ???n m?d? v? ba??rsaqlar? kontrast m?hlulla doldurmaq vacibdir. Bunun ???n x?st? m?ayin?d?n ?vv?l t?yin olunmu? m?dd?td? kontrast madd? i?m?lidir, yaxud da bu m?hlul imal? il? yeridilir.

Komp?ter Tomoqrafiya m?ayin?si n? vaxt apar?l?r?

Komp?ter Tomoqrafiyan?n normal rentgen m?ayin?sind?n ?st?nl?y? ??kill?rin ?st-?st? d??m?m?si  v? t?biiliyidir. Bununla birlikd?, orqan? bilavasit? a?kar etm?y? imkan verir. Bundan ba?qa daxili orqanlar?n x?st?likl?rinin m??yy?n olunmas?nda (m?s. ?i?l?rin ?l??s?, lokalizasiya v? yay?lmas?), z?d?l?nm?l?rin diaqnostikas?nda v? c?rrahi m?daxil?l?rin daha d?qiq planlanmas? ???n haz?rda Komp?ter Tomoqrafiya vacibdir.

Bununla bel? Komp?ter Tomoqrafiya yaln?z ultras?s v? adi rentgenoqram vasit?sil? kifay?t q?d?r s?lis m?lumat almaq m?mk?n olmad??? hallarda apar?lmal?d?r.
H?m?inin Komp?ter Tomoqrafiya toxuma n?mun?l?rinin g?t?r?lm?si v? toplanm?? mayel?rin ??xar?lmas? (m?s. qar?n bo?lu?undan) m?qs?dil? apar?lan m?ayin?l?rd? d? istifad? oluna bilir.

Komp?ter Tomoqrafiya m?ayin?sinin yana?? t?sirl?ri varm??

Komp?ter Tomoqrafiyas? zaman? x?st? adi rentgen m?ayin?sind? oldu?u kimi q?sa m?dd?td? y?ks?k ??alanmaya m?ruz qal?r. Baxmayaraq ki, Komp?ter Tomoqrafiyas? zaman? ??alanma sah?si adi rentgen m?ayin?sind? oldu?undan daha ?oxdur, onun z?r?ri c?zi qiym?tl?ndirilir.

?lb?tt? ki, h?r bir l?zumsuz ??alanmadan qa??n?lmal?d?r v? bu s?b?bl? m?yin? yaln?z o halda apar?l?r ki, ondan ?ox d?y?rli m?lumat g?zl?nilir. Bundan ba?qa, Komp?ter Tomoqrafiya adi rentgen m?ayin?si il? m?qayis?d? nz?r??arpacaq d?r?c?d? bahal? m?ayin?dir.

Komp?ter Tomoqrafiya ??r?iv?sind? q?bul olunan kontrast madd? d? b?z?n allergik reaksiyaya s?b?b ola bil?r. Haz?rda kontrast madd?y? qar?? a??r allergik reaksiyalar nadir hallarda m??ahid? olunur, b?z?n y?ng?l ?lam?tl?r, kefsizlik, istilik hissi, ?r?kbulanma m??ahid? olunur. Buna g?r? d? m?ayin?d?n ?vv?l allergiyan?n olmas?, bronxial astma haqq?nda h?kim? m?lumat verm?k laz?md?r.
 
Kontrast madd?nin t?rkibind?ki yod s?b?bli, qalxanab?nz?r v?zin hiperfunksiyas? m??ahid? oluna bil?r. Buna g?r? d?, qalxanab?nz?r v?zin x?st?liyi ?lam?tl?ri kontrast madd?nin q?bulundan ?vv?l m??yy?n olunmal?d?r. B?yr?kl?rin, qaraciy?r, ?r?k-damar sistemi x?st?likl?ri, madd?l?r m?badil?si il? ?laq?li x?st?likl?r kontrast madd?nin q?bulundan sonra pisl??? bil?r, buna g?r? d? bu x?st?likl?r haqq?nda da h?kim? m?ayin?d?n ?vv?l m?lumat verilm?lidir.

H?m?inin hamil?lik istisna olunmal?d?r, ??nki s?hb?t rentgen aparat?n?n k?m?yi il? apar?lan m?ayin?d?n - komp?ter tomoqrafiyadan gedir.

 


704 dəfə oxunub