MRT

N?v? Maqnit Rezonans Tomoqrafiya (MRT) – daxili orqan v? toxumalar?n ?yani t?svirinin al?nmas? ???n diaqnostik ?suldur. B?d?nin b?t?n nahiy?l?rind? apar?la bil?r v? d?yi?iklikl?ri m??yy?n etm?k olar.

Maqnit rezonans tomoqrafiya yaln?z ke??n ?srin 80-c? ill?rind?n istifad? olunma?a ba?lanm??d?r. MRT-in i? prinsipi maqnit sah?sinin v? radiodal?alar?n q?bul olunmas? prinsipin? ?saslan?r. Bu zaman x?st? Rentgen yaxud dig?r ??lar?n z?r?rli t?sirin? m?ruz qalm?r.
 
MRT nec? i?l?yir?

X?st?, b?y?k boru??killi maqnit sah?sind? uzan?r. Burada o yerin maqnit sah?sind?n 10.000-d?n-30.000 d?f?y? q?d?r g?cl? olan pulsasiya ??killi maqnit sah?sin? m?ruz qal?r. Normal halda Hidrogenin elementar hiss?cikl?ri b?d?nd? m?xt?lif istiqam?tl?rd?  h?r?k?t edir, g?cl? maqnit sah?sinin t?siri alt?nda  onlar bir istiqam?td? h?r?k?t edir.
 
?g?r yenid?n maqnit dal?alar? g?nd?rils? atom hiss?cikl?ri yenid?n ?z ba?lan??c v?ziyyy?tl?rin? qay?d?r. Bu zaman onlar enerji-siqnallar? burax?r, hans? ki MRT aparat?n?n y?ks?k h?ssas q?buledici antennalar? (skanerl?r) t?r?find?n q?bul olunur v? ?l??l?r.
Siqnallar g?cl?ndirilir v? komp?ter? ?t?r?l?r ki, burada onlar ??kil? ?evrilir.
?nsan orqanizmi ?sas?n sudan t??kil olundu?undan hidrogen atomu x?sus?n daha yax?? ?l??l?r, bel? ki, o h?r bir toxumada m?vcuddur. Yuxar? ?traf toxumalar? (m?s., s?m?k toxumas?) ayd?n olmur v? t?nd g?r?n?r, lakin hidrogenin ?ox oldu?u toxumalar (m?s?l?n piy toxumas?) parlaq g?r?n?r.

MRT hans? m?lumatlar? verir?

MRT orqanizmin b?t?n toxuma v? orqanlar?n?n, daha ?n?mlisi is? qeyri-s?m?k toxumalar?n?n ?ox d?qiq v? differensasiya olunmu? t?svirini verir.
Bununla da orqanizmd? olan d?yi?iklikl?ri, m?s?l?n ?i?, yaxud f?q?r?aras? disk y?rt?qlar?n? a?kar etm?k m?mk?nd?r.

Maqnit rezonans tomoqrafiya (MRT) il? komp?ter tomoqrafiya (KT) aras?nda f?rq n?d?n ibar?tdir?

MRT yaxud KT t?svirl?rinin d?qiqliyi m?ayin? olunan orqandan as?l? olaraq d?yi?ir. MRT-in ?st?nl?y? yum?aq toxumalar?n qatbaqat t?svirl?rind? ?ox ayd?n ??kill?rin al?nmas?d?r, KT is? Rentgen ??alar?ndan istifad? edildiyin? g?r? x?susil? s?rt toxumalarda – m?s?l?n s?m?k toxumas?nda daha ayd?n t?svirl?r al?n?r.

Komp?terd? h?r iki ?suldan al?nan m?lumatlar ??kil? ?evril? v? t?hlil oluna bilir.

MRT m?ayin?si nec? apar?l?r?

MRT m?ayin?si bir qayda olaraq ambulator ??raitd?, Rentgen b?lm?sind? apar?l?r. M?ayin? vaxt? ??kill?rin al?nmas?a mane olmamaq ???n tam sakit uzanmaq laz?md?r. Buna g?r? d? ki?ik ya?l? yaxud ?ox narahat u?aqlarda sakitl??dirici vasit? yaxud yuxu d?rman? istifad? oluna bil?r.

M?ayin? vaxt? g?cl? maqnit sah?si yarand???ndan b?t?n b?z?k ??yalar?n? v? metal ??yalar? ??xarmaq laz?md?r. El?c? d? m?ayin?d?n qabaq orqanizmd? metal olub olmamas?n? m?s?l?n, s?ni bud-?anaq oyna??, s?m?k vint c?rrahi klipsl?r, h?m?inin e?itm? cihaz? v? ?r?k stimulyatoru kimi elektrik aparatlar?n? xat?rlatmaq laz?md?r. Haz?rda metallik implantantlar antimaqnetikdir v? buna g?r? problem yaranm?q. Amma yen? d? h?kim bu haqda bilm?lidir.
 
?mumilikd? m?ayin? a?r?s?zd?r, h?tta aparat m?ayin? vaxt? g?cl? detonasion k?y buraxsa bel?.

MRT m?ayin?si t?hl?k?lidirmi?

?mumi fikir bel?dir ki, MRT m?ayin?si t?hl?k?sizdir. Bug?n? q?d?r z?r?rli ?ks t?sirl?r t?sdiq olunmay?b. Ancaq boru dar?sqal v? k?yl? oldu?u ???n ?ox h?ssas insanlar ???n xo?ag?lm?z ola bil?r. Bu halda sakitl??dirici vasit?l?r q?bul edil? bil?r.

Metal yaxud maqnit ??yalar m?ayi?y? mane ola bil?r x?st?y? z?r?r ver? bil?r, buna g?r? d? ?vv?lc?d?n t?hvil verilm?lidir.

 


962 dəfə oxunub