ALBU

Albumin sidikdə /ALBU/

Qlomerular və tubular zədələnmələrin erkən mərhələdə diaqnostikası üçün zülali markerlərdən hesab olunur.

Miqdarı artır: Qlomerular və tubular proteinuriya (Qlomerulanefrit), Diabetik nefropatiya (III mərhələ), Karsinoma.

Material: Sidik
Vahid: mg/l
Norma: <15

Klinik əhəmiyyəti: Şəkərli diabetli xəstələrdə davamlı (5-7 il) mikroalbuminuriyanın ( 15-150 mg/deq) olması diabetik nefropatiyanın qabarıq formada inkişafını göstərir.

 


503 dəfə oxunub